• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติตำบลบึงพะไล  

           เมื่อปี พ.ศ. 2463 มีชาวบ้านหัวบึง ซึ่งส่วนหนึ่งอพยพมาจากอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และตำบลบึงพะไล มาตั้งรกรากโดยขึ้นกับตำบลแก้งสนามนาง ต่อมา จึงแยกจากตำบลแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นตำบลบึงพะไล อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2500  ชื่อตำบล บึงพะไล  คำว่า บึง  หมายถึง บึงซึ่งมีอยู่ประจำตำบล และ พะไล มาจากคำว่า "พระ-ลัย" ซึ่งมาจาก การสร้างวัดของชาวบ้านแล้วไม่มีพระมาจำวัด ทำให้วัดกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาเลยเรียกเพี้ยน เป็น "พะไล" เดิมตำบลบึงพะไล มีจำนวนหมู่บ้าน  27  หมู่บ้าน พ.ศ. 2524 ได้แยกออกเป็นตำบลสีสุก 7 หมู่บ้าน  ปี พ.ศ. 2529 แยกออกจากอำเภอบัวใหญ่ มาเป็นกิ่งอำเภอแก้งสนามนาง ปี พ.ศ. 2532 แยกออกเป็นตำบลบึงสำโรง  7หมู่บ้าน ตำบลบึงพะไล จึงมีหมู่บ้านที่เป็นเขตปกครองทั้งหมด  15  หมู่บ้าน และมีผู้นำชุมชนจนถึงปัจจุบันจำนวน 7 คน คือ

                       1. นายฝั่น ปะนิทานัง      กำนัน

                      2. นายคูณ เกษณี           กำนัน

                      3. นายเพียร งามพัตร     กำนัน

                      4. นายบุญ น้อยโจม        กำนัน

                      5. นายหัด อยู่บุรี            กำนัน

                      6. นายแหวน  พาหลง     กำนัน

                      7. นายกระมล  สุจริต      กำนัน

 

           สภาตำบลบึงพะไล ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลบึงพะไล ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

          องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ตั้งอยู่ที่ เลขที่  110   ตำบลบึงพะไล  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอแก้งสนามนาง  ห่างจากอำเภอแก้งสนามนางเป็นระยะทาง  12  กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ตั้งอยู่ที่ เลขที่  110   ตำบลบึงพะไล  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอแก้งสนามนาง  ห่างจากอำเภอแก้งสนามนางเป็นระยะทาง  12  กิโลเมตร