• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

วัดในเขต อบต.

  วัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

   ประชาชนในตำบลบึงพะไล   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   โดยมี ศาสนสถาน  14  แห่ง  คือ

     1. วัดศรีวิไลวนาราม               ตั้งอยู่ที่       บ้านโนนระเวียง                    หมู่ที่ 2

     2. วัดปทุมวารี                        ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองบัวกอง                 หมู่ที่ 3

     3. วัดป่าสันติสุข                     ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองบัวกอง                หมู่ที่ 3     

     4. วัดบ้านพะไล                      ตั้งอยู่ที่       บ้านพะไล                         หมู่ที่ 4

     5. วัดป่าแก้วมณี                     ตั้งอยู่ที่       บ้านพะไล                         หมู่ที่ 4

     6. วัดบ้านศาลาหนองขอน         ตั้งอยู่ที่      บ้านศาลาหนองขอน            หมู่ที่ 5

     7. วัดศรีสำราญ                      ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองโคบาลเหนือ         หมู่ที่ 13

     8. วัดใหม่ห้วยยาง                    ตั้งอยู่ที่       บ้านห้วยยาง                      หมู่ที่ 7

     9. วัดบ้านหนองเต่า                  ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองเต่า                     หมู่ที่ 9

     10. วัดป่าดอนมงคล                 ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองเต่า                     หมู่ที่ 9

     11. วัดป่าบ้านหนองโพธิ์            ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองโพธิ์                     หมู่ที่ 10

     12. วัดบ้านหนองขามน้อย         ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองขามน้อย               หมู่ที่ 11

     13. วัดศรีบุญเรือง                    ตั้งอยู่ที่       บ้านหนองโคบาล                  หมู่ที่ 6

     14. วัดป่าแดงเมธาราม              ตั้งอยู่ที่       บ้านห้วยยาง                       หมู่ที่ 7