• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

        มีทั้งหมด  5  แห่ง 

 

        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง

 

        2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบึง-โนนระเวียง

 

        3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า-หนองโพธิ์

 

        4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหนองขอน

 

        5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโคบาล