• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
" องค์กรเพื่อการพัฒนา  ธรรมภิบาลก้าวไกล" 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals) 

              1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและทั่วถึง

              2. การบริหารการเมืองการปกครองเกิดสภาพคล่อง มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

              3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

              4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

              5. ส่วนส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

              6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

              7. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

              8. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการดูและอย่างทั่วถึง             


ปรัชญาการบริหารบ้านเมืองที่ดี

     1. หลักนิติธรรม ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

     2. หลักคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างแก่สังคม มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย

     3. หลักความโปร่งใส มีการปรับปรุงกลไกการทำงานร่วมกันให้สามารถตรวจสอบ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา

     4. หลักการมีส่วนร่วม มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอ ความคิดเห็นในการตัดสินปัญหาสำคัญของการบริหาร

      5. หลักความรับผิดชอบ มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น สำนึกมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

     6. หลักความคุ้มค่า มีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ตลอดจนรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์แบบยั่งยืน