• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

พันธกิจ

 

พันธกิจหลัก (Mission)


      1. มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น

      2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

      3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

       4. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

       5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

       6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

       7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และรองรับภารกิจการถ่ายโอนาจากการกระจายอำนาจ