• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

นโยบายการบริหารงาน

 

พันธกิจการพัฒนา

     เพื่อให้การดำเนินการตามวิสัยทัศน์บรรลุจุดมุ่งหมายและเกิดประโยชน์สูง สุด จึงได้ กำหนดยุทธศาสตร์และพันธกิจเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลตามสภาพแวดล้อมและ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาคน ชุมชน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การเมืองการบริการจัดการ การส่งเสริมและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย     1. นโยบายส่งเสริมความสามารถการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
           1.ให้มีนักวิชาการคอยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตรหรืออาชีพอื่น ๆ
           2.ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชน ทุกกลุ่มในตำบลบึงพะไล ให้มีการเรียนรู้และพัฒนา                 ด้านอาชีพ การตลาด ระบบการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้า
           3.ส่งเสริมการดำเนินการจัดร้านค้าชุมชนและตลาดนัดชุมชน
           4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกับชุมชนสหกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนิน                 งานธุรกิจชุมชน เป็นระบบครบวงจร ในการผลิตแปรรูปตลาดและเงินทุนหมุนเวียน
           5.จัดตั้งกองทุนชุมชนหมู่บ้านในการพัฒนาอาชีพรวมทั้งใช้กระบวนการสหกรณ์ส่งเสริมการผลิต     2. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          1.สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
          2.พัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นฟูให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพ
          3.พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          4.พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สะอาด สวยงามและอนุรักษ์ให้อยู่คู่ตำบลบึงพะไลอย่างยั่งยืน     3. นโยบายการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
          1.พัฒนาการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง และลดขั้นตอนการปฏิบัติ                งานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
          2.พัฒนาการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจและตอบสนองต่อเป้าหมาย              การทำงาน
          3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.
          4.พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
          5.พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและยุติธรรม
          6.จัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา     4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
          1.ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
          2.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
          3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
          4.ส่งเสริม/เสริมสร้างให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา
          5.ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น     5. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบริการสาธารณสุข
          1.ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณสุข
          2.ส่งเสริมอบรมพัฒนาระบบงานสาธารณสุข
          3.จัดระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ      6. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคปฏิบัติภารกิจ           สนับสนุนแนวนโยบายแห่งรัฐ
          1.สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          2.ส่งเสริมให้ประชากรมีงานทำ
          3.ส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสและคุ้มค่าในเชิงภารกิจ     7. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
           1.สนับสนุนการกีฬาและการนันทนาการแก่ประชาชน
           2.ส่งเสริมสวัสดิการในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
           3.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย