• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

สภาพทั่วไป

 

  สภาพทั่วไป

      ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบึงพะไล มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ซึ่งลาดเอียงจากทิศเหนือและทิศตะวันออกลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  สภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  40  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ  20  องศาเซลเซียส  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบึงพะไล มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ซึ่งลาดเอียงจากทิศเหนือและทิศตะวันออกลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  สภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  40  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ  20  องศาเซลเซียส  

  มีอาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งนามนาง
ทิศใต้    ติดต่อกับ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนาม


        
    
   สภาพภูมิประเทศของตำบลบึงพะไล มีลักษณะเป็นดังนี้

      สภาพทางภูมิศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะเป็นราบสูงสลับที่ราบลุ่มเป็นช่วง ๆ มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่าน มีอ่างเก็บน้ำ ซึ่งถือเป็นแหล่งให้ความอุดมสมบูรณ์ของชาวตำบลบึงพะไล พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล มีเนื้อที่โดยประมาณ 69.63 ตารางกิโลเมตร