• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ข้อมูลประชากร

 

จำนวนประชากร และอาชีพ

     
ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 10,830 คน แยกเป็นชาย 5,11 คน เป็นหญิง 5,419 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 279 คน : ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านรวม 15 หมู่บ้านด้วยกัน     

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
 1 บ้านหัวบึง   147  237 256 493
 2 บ้านโนนระเวียง  212  379  412 791
 3 บ้านหนองบัวกอง  348 555  591  1,146
 4 บ้านพะไล  130  190 176 366
 5 บ้านศาลาหนองขอน  204 414 401 815
 6 บ้านหนองโคบาล   247 470 473 943
 7 บ้านห้วยยาง  100 151 140 291
 8 บ้านศิลาทอง  232  430 474 904
9 บ้านหนองเต่า  210 428 404 832
10 บ้านหนองโพธิ์ 337 676 641  1,317
11 บ้านหนองขามน้อย  169 295  291 586
12 บ้านบะระเวียง  141 266 263 529
13 บ้านหนองโคบาลเหนือ  153 307 288 595
14 บ้านราชมงคล  156 317 307 624
15 บ้านหนองเต่าพัฒนา  174 296 302 598
  รวม  2,962  5,411 5,419   10,830

หมายเหตุ:ที่มาสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2566

 

อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 85 ของประชากรทั้งหมด เพราะลักษณะภูมิประเทศของตำบลเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มสลับกันเป็นช่วง ๆ เหมาะแก่การเพราะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นเกษตรกรรม ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว เป็นต้น นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ