• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


สำนักปลัด


นายบุญจันทร์ พูลสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
087-374-4502


นายบุญจันทร์ พูลสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางชีวาพร ปัดทุม
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวธนวัน เกี้ยวกลาง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวรัชนีกร ชาวดง
นิติกร

นางสาวศิรินภา ก้อนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ


นายกิจสามารถ ใฝ่ใจดี
เจ้าพนักงานป้องกัน

นายประทีป เคยชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวนิรชา ปักเขตานัง
คนงานทั่วไป


นายสุริยา สุขรินทร์
พนักงานขับรถยนต์


นางสมพร ทะสุนทร
คนงานทั่วไป


นายอาทิตย์ ปักเขตานัง
คนงานทั่วไป


นายสุนันท์ เก่งนอก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา