• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กองการศึกษา


นายวิษณุ งามบ้านผือ
ผอ.กองช่างรักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเรณู สรสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวสุภาภรณ์ สนสมบัติ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ


นางสาวพัชรี ศรีชื่น
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ


นางสาวแก่นจิตร์ นารีจันทร์
ครู


นางสาวรัญดร สุวิชัย
ครู


นางพรพิมล ทับอาษา
ครู


นางอรทัย ลาภเกิด
ครู


นายวัชรพงศ์ แสนตลาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววาสนา แสนมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวดาริสา สุริยะ
ผู้ดูแลเด็ก


นางอุทัยวรรณ์ พันชมภู
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกัญชารีย์ คำภาเวียง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัตนา มะลิสาร
ผู้ดูแลเด็ก