• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กองส่งเสริมการเกษตร


นายปรีชา วงษาเทียม
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
085--208-1214


นายปรีชา วงษาเทียม
นักวิชาการเกษตร


นางสาวยุพาพร บุญเรือง
คนงานทั่วไป