• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


สมาชิกสภา อบต.


นายประสาสน์ ศรีโคตร
ประธานสภา อบต.
086-865-3872


นายเอกราช อันสน
รองประธานสภา อบต.
087-776-2907


นายไพทูล วานมนตรี
เลขานุการสภา อบต
082-747-9949


นายประสาสน์ ศรีโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
086-865-3872


นายสำลี สาธุการันต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

098-461-6760


นายเอกราช อันสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
087-776-2907


นายนนท์ปวิธ วิภพภัทธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

065-346-7994


นายภัทรพล ถนอมดำรงศักดิ์
สมาชิก อบต.ม.5
061-392-0074


นางเสาวณี มีธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

085-495-8921


นางพิสมัย ปัดทุม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
087-433-8715


นายสมหมาย แสนนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8

083-384-0794


นายรัสมี สิงห์โคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9นางสาวกาญจนา ปัดทุม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10

086-399-2561


นางสายศิลป์ ปลั่งกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
064-484-1621


นายไพทูล วานมนตรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

082-747-9949


นายวิเคียน ศรีพั้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
061-714-1107


นายคริษฐ์ โยนนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14

093-530-9236


นายนิรัตน์ สระแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
085-411-5156