• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  | 1   
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


เจตจำนงต่อต้านทุจริต


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11