• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  | 1   
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง