• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


รายงานผลการดำเนินงาน
  | 1   


รายงานการควบคุมภายใน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2561
กองการศึกษาฯ อบต.บึงพะไล นำโดยท่านนายกวันชัย จันคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2561 "และได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ นพดล มามาก ร่วมขบวนแห่เทียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 อบต.บึงพะไลจัดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 โดยนายวันชัย จันคำ นายก อบต.บึงพะไลเป็นประธานในพิธี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 อบต.บึงพะไล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายนิยม ศิลา เป็นประธานในพิธีเปิด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5