• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/สามปี
  | 1 | 2   ต่อไป 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2558
ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่1)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ปี2559-2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนพัฒนาสามปี
ปี2559-2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2555-2557


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11