• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนยุทธศาสตร์
  | 1   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7