• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  | 1 | 2   ต่อไป 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5รายงานประมาณการรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5รายงานประมาณการรายรับ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


ข้อบัญญัติ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


บันทึกหลักการและเหตุผล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5