• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  | 1 | 2   ต่อไป 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7รายงานประมาณการรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7รายงานประมาณการรายรับ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7


ข้อบัญญัติ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7


รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7


บันทึกหลักการและเหตุผล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7