• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  | 1 | 2   ต่อไป 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1รายงานประมาณการรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1รายงานประมาณการรายรับ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1


ข้อบัญญัติ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1


รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1


บันทึกหลักการและเหตุผล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1


คำแถลงงบประมาณ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1