• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


องค์ความรู้ภายในองค์กร

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5