• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส​ ประจำไตรมาสที่3​เม.ย.-มิ.ย​ 65เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11