• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล






ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ก.ค 65



เอกสารที่เกี่ยวข้อง