• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย.65เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5