• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศกำหนดการรับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง