• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กิจการสภา

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  
21