• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ด้านสิ่งแวดล้อมฯ

 

 

ด้านทรัพยากร และด้านสิ่งแวดล้อม

          1. น้ำใต้ดินบางพื้นที่เค็ม ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ หรืออุปโภคได้

          2. ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ประชาชนยังนิยมเลี้ยงวัว ควายใต้ถุนบ้านหรือโคติดบ้านที่อยู่อาศัย 

          3. ปัญหาเรื่องป่าไม้ ซึ้งแต่เดิมยังมีสภาพเป็นป่าสงวน แต่ปัจจุบันกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมซึ่ง สปก.ได้ทำการจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำกินเป็นส่วนใหญ่แล้ว จะเหลือป่าไม้ที่อยู่สาธารณะเพียงบางส่วนนั้น  ซึ้งปัจจุบันมีการรณรงค์ให้มีการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น