• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  | 1   
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


ทดสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5