• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
  | 1   
ประกาศกำหนดเวลามาปกิบัติราชการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1
ทดสอบ74


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1