• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
  | 1 | 2   ต่อไป 
คู่มือปฏิบัติงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศกำหนดเวลามาปกิบัติราชการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


มาตรการป้องกันการรับสินบน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5
ทดสอบ74


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5