• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนอัตรากำลัง
  | 1 | 2   ต่อไป 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2564)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนปี 2558-2560 ปรับปรุงเข้าระบบแท่ง ครั้งที่ 2/2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนปี 2558-2560 ปรับปรุงเข้าระบบแท่ง ครั้งที่ 2/2559
ประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11แผนปี 2558-2560 ปรับปรุงเข้าระบบแท่ง ครั้งที่ 2/2559
บันทึกการประชุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนปี 2558-2560 ปรับปรุงเข้าระบบแท่ง ครั้งที่ 2/2559
นำส่งเล่มแผนอัตรากำลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนปี 2558-2560 ปรับปรุงเข้าระบบแท่ง ครั้งที่ 2/2559
ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11


แผนปี 2558-2560 ปรับปรุงเข้าระบบแท่ง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11