• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กองคลัง


นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-966-2272


นางสาวสุภารัตน์ เจริญวิภารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวณัฐธยาน์ เรืองขจร
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวรัดดา สนั่นนารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอรชา สิงขรอาจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ