• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


องค์ความรู้ภายในองค์กร
  | 1 | 2   ต่อไป 
การเขียนหนังสือราชการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการจัดทำแบบปฏิบัติงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการลา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1