• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กองทุนหลักประกันสุขภาพ สป.สช.

โครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น กลุ่มประชาชน 15-59 ปี