• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กิจการสภา

5ส.ค.2565 อบต.บึงพะไล ประชุมสภา อบต.บึงพะไล สมัยสามัญสมัยที่3/2565

เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง