• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กิจการสภา

5 ส.ค.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล สมัยสามัญสมัยที่ 3/256

เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญประจำปีแรกของปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง