• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล






รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566



เอกสารที่เกี่ยวข้อง